Ποιοι είναι οι Οικογενειακοί ιατροί;

Είναι ιατροί ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας, καθώς και Παιδίατροι, οι οποίοι εργάζονται:

 • είτε ως ιατροί του Ε.Σ.Υ. που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις Το.Μ.Υ., στα Κέντρα Υγείας και σε λοιπές δημόσιες μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
 • είτε ως ιατροί που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα πλαίσια λειτουργίας των Τοπικών Ομάδων Υγείας
 • είτε ως ιατροί συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και με εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης

Ποιος είναι ο ανώτατος πληθυσμός ευθύνης (εγγεγραμμένος) για τους οικογενειακούς ιατρούς;

 • ιατροί ειδικότητας γενικής ιατρικής ή παθολογίας, με αρμοδιότητα οικογενειακού ιατρού, σε αναλογία ένας (1) ιατρός ανά δύο χιλιάδες διακόσιους πενήντα (2250) εγγεγραμμένους ενήλικες,
 • παιδίατροι, με αρμοδιότητα οικογενειακού ιατρού, σε αναλογία ένας (1) παιδίατρος ανά χίλια πεντακόσια (1500) παιδιά.

Ποια είναι τα καθήκοντα των οικογενειακών ιατρών;

Στο πλαίσιο του επιστημονικού του έργου, ο ιατρός ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας για τον ενήλικο πληθυσμό οφείλει ιδίως:

 • να διαγιγνώσκει θέματα υγείας του ατόμου και να εντοπίζει τις πιθανές αιτίες τους,
 • να επιλύει και να χειρίζεται συνήθη προβλήματα υγείας,
 • να συνδιαχειρίζεται τους χρόνιους ασθενείς και τις διαταραχές ψυχικής υγείας,
 • να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της πολυφαρμακίας,
 • να μεριμνά για τη φροντίδα των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρία,
 • να διασφαλίζει την παροχή υπηρεσιών ανακουφιστικής-παρηγορητικής αγωγής και φροντίδας,
 • να συντείνει στην ψυχοκοινωνική ευεξία στο πλαίσιο των αναγκών του ασθενούς, της οικογένειάς του και του πληθυσμού μιας γεωγραφικά προσδιορισμένης περιοχής,
 • να συμβάλλει στο συντονισμό και στη συνέχεια της φροντίδας υγείας, στην παραπομπή στα άλλα επίπεδα του συστήματος υγείας και σε εξειδικευμένες υπηρεσίες φροντίδας υγείας,
 • να λαμβάνει, διατηρεί και ανανεώνει το ατομικό ιστορικό υγείας και τις συνήθειες ζωής του ατόμου, που σχετίζονται με αυτήν και να τα καταχωρεί στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.),
 • να παραπέμπει σε ιατρούς ειδικοτήτων,
 • να υλοποιεί προγράμματα αγωγής και προαγωγής υγείας στην κοινότητα σε συνεργασία με τα λοιπά μέλη της Ομάδας Υγείας (όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του Ν.4486/2017) και με τοπικές αρχές, και άλλους φορείς της κοινότητας. Ο σκοπός και οι στόχοι του κάθε προγράμματος, καθώς και το πλαίσιο συνεργασίας, καθορίζονται με βάση την εκτίμηση αναγκών υγείας της κοινότητας καθώς και τις επιμέρους ανάγκες των συνεργαζόμενων φορέων.

Στο πλαίσιο του επιστημονικού του έργου, o ιατρός ειδικότητας Παιδιατρικής για τον παιδικό πληθυσμό οφείλει ιδίως:

 • να παρέχει συστηματική, σφαιρική και διαχρονική παρακολούθηση της υγείας παιδιών και εφήβων,
 • να αντιμετωπίζει ασθένειες και να διαχειρίζεται προβλήματα υγείας (έκτακτα, επείγοντα, χρόνια περιστατικά),
 • να υλοποιεί εμβολιασμούς, φυματινοαντιδράσεις και να ελέγχει την εμβολιαστική κάλυψη,
 • να υποστηρίζει τις μητέρες σε θέματα θηλασμού και σίτισης του βρέφους, αλλά και της γενικότερης φροντίδας του,
 • να πραγματοποιεί προληπτικό έλεγχο παιδιών και εφήβων με ανάπτυξη και εφαρμογή καθολικών ανιχνευτικών προγραμμάτων ή επιλεκτικών λόγω παρουσίας επιβαρυντικών παραγόντων στο ιστορικό του παιδιού ή της οικογένειας, με βάση κατευθυντήριες οδηγίες,
 • να ενσωματώνει την αναπτυξιακή παρακολούθηση και την εκτίμηση δυσκολιών/ προβλημάτων συμπεριφοράς,
 • να τηρεί το Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης για το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, να συμπληρώνει το Δελτίο αυτού και να χορηγεί τις βεβαιώσεις υγείας,
 • να πραγματοποιεί κατ’ οίκον επισκέψεις σε νεογέννητα και φροντίδα μη περιπατητικών παιδιών με χρόνιες παθήσεις,
 • να παραπέμπει σε ιατρούς ειδικοτήτων,
 • να παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε παιδιά, εφήβους και γονείς ιδίως σε θέματα σεξουαλικής υγείας και αντισύλληψης, εξαρτήσεων, διατροφικών διαταραχών και φροντίδα στην οικογένεια με σκοπό την υποστήριξη των γονέων στον γονικό τους ρόλο και την πρόληψη και πρώιμη ανίχνευση προβλημάτων ψυχικής υγείας, καθώς και σε οικογένειες υψηλού κινδύνου και να εξασφαλίζει την κατάλληλη διασύνδεσή τους με εξειδικευμένα υποστηρικτικά πλαίσια,
 • να υλοποιεί προγράμματα αγωγής και προαγωγής υγείας στην κοινότητα σε συνεργασία με τα λοιπά μέλη της Ομάδας Υγείας (όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του Ν.4486/2017) και με τοπικές αρχές, σχολεία και άλλους φορείς της κοινότητας. Ο σκοπός και οι στόχοι του κάθε προγράμματος, καθώς και το πλαίσιο συνεργασίας, καθορίζονται με βάση την εκτίμηση αναγκών υγείας της κοινότητας καθώς και τις επιμέρους ανάγκες των συνεργαζόμενων φορέων.

ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΟΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΣΠΡΑΤΟΥΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΜΟΙΒΗ, ΟΤΑΝ Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΡΟΣΕΡΧΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΛΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΤΟΥ

Ποιες είναι οι ειδικότητες των ιατρών που θα συμβληθούν με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ως Οικογενειακοί Ιατροί;

Ιατροί ειδικότητας Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας, Παιδιατρικής

Ποιος είναι ο αριθμός των ιατρών που θα συμβληθούν;

Ο αριθμός εμφανίζεται στον Πίνακα Κατανομής της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ανά Υγειονομική Περιφέρεια και Το.Π.Φ.Υ.

Ποιο είναι το καθεστώς και η διάρκεια σύμβασης;

Ο ΕΟΠΥΥ συνάπτει με τον ιατρό ατομική σύμβαση παροχής υπηρεσιών ως οικογενειακός ιατρός. Η ισχύς της Σύμβασης είναι για ένα έτος με δυνατότητα αυτοδίκαιης παράτασής της για ένα (1) έτος επιπλέον, εφόσον δεν υπάρξει καταγγελία της από τα ένα ή το άλλο συμβαλλόμενο μέρος.

Ποια είναι η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων;

Η αίτησή σας υποβάλλεται ηλεκτρονικά από την φόρμα που θα βρείτε και θα συμπληρώσετε στην αρχική σελίδα του familydoctors.eopyy.gov.gr (ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ).

Αφού οριστικοποιήσετε την αίτησή σας θα πρέπει να την εκτυπώσετε και ενυπόγραφη να την αποστείλετε μαζί με τα αντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών εντός αποκλειστικής προθεσμίας 5 ημερών στη διεύθυνση:

ΕΟΠΥΥ /Διεύθυνση Συμβάσεων /Τμήμα Συμβάσεων Παρόχων ΠΦΥ/Απ. Παύλου 12, 151 23 Μαρούσι με την ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ».

Απάντηση σχετικά με την παραλαβή των δικαιολογητικών σας καθώς και την πορεία της αίτησής σας θα παρακολουθείτε από τα mail που θα λαμβάνετε στη διεύθυνση που θα δηλώσετε στην αίτησή σας.

Χρήσιμες συμβουλές

 • Αποθηκεύετε συχνά την πρόοδό σας κατά διαδικασία συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης. Η αποθήκευση δεν οριστικοποιεί τα στοιχεία που έχουν συμπληρωθεί.
 • Για να αποφευχθεί η υπερφόρτωση του συστήματος, παρακαλείσθε να μην περιμένετε έως την τελευταία ημέρα για να υποβάλετε την αίτησή σας.


ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!